Zrušení karenční doby


V rámci novely zákoníku práce došlo od 1. července 2019 ke zrušení karenční doby. To znamená, že zaměstnanci v pracovní neschopnosti mají hrazené i první tři dny, což je právě zmiňovaná karenční doba.


Protože tato změna zásadně ovlivní náklady zaměstnavatel, dochází zároveň ke snížení odvodu pojistného na nemocenské pojištění. Sazba pojistného na nemocenské pojištění se od 1. července sníží o 0,2 % (viz § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále jen „ZPSZ").


Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí:

 u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu (původně 25 %), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění (původně 2,3 %), 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
 u OSVČ:

o 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 ZPSZ, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,
o 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3 ZPSZ, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění (původně 2,3 %),

 u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,
 u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu (původně 2,3 %).


V souvislosti se snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců dochází s účinností od 1. července 2019 též ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 je minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.


Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění nejsou účastny nemocenského pojištění. Sazba pojistného na důchodové pojištění u těchto osob zůstává beze změny, činí nadále 28 % z vyměřovacího základu.


Na zaměstnance má tato změna dopad ve výpočtu odvodu zálohové daně. Ta se počítá ze superhrubé mzdy a superhrubá mzda se zjistí součinem hrubé mzdy a sociální a zdravotního pojištění odvedeného zaměstnavatelem.


OSVČ a zahraniční zaměstnanci, kteří jsou účastni dobrovolně nemocenského pojištění, nemusí od července upravit výši svých měsíčních plateb na nemocenské pojištění. Pokud je jejich maximální měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného vyšší než 6 000 Kč, bude jim z uhrazené platby pojistného v období od července 2019 pro dávku nemocenského pojištění vypočten vyšší vyměřovací základ než z předchozích plateb, právě s ohledem na snížení sazby pojistného.


Pokud si však chtějí platit pouze ve výši minimálního pojistného, mohou si platbu snížit ze 138 Kč na 126 Kč.


Jestliže si platbu nesníží a jejich maximální měsíční základ činí právě jen 6 000 Kč, bude počátkem roku 2020 vyčíslen přeplatek na pojistném na nemocenském pojištění. V případě OSVČ se před vrácením přeplatku na kontě nemocenského pojištění od roku 2019 ponechává částka odpovídající dvojnásobku minimálního pojistného pro případ, že by OSVČ zaplatila pojistné opožděně nebo v nižší výši, než měla zaplatit.

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email