Prokázání finanční způsobilosti dopravců


Povinnost prokázat finanční způsobilost se vztahuje na dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).


Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správy podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.


Podnikatel v dopravě prokazuje trvání FZ všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1071/2009) na každý kalendářní rok.
Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může FZ prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

 

Způsoby prokazování FZ:
roční účetní uzávěrka ověřená auditorem nebo jinou řádně oprávněnou osobou např. daňovým poradcem (k tomu osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky) nebo účetní (k tomu výpis ze živnostenského rejstříku a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky).


bankovní záruka nebo

 

pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání

 

Termíny prokázání FZ:
podnikatel prokazuje nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo podnikatel může také v odůvodněných případech požádat dopravní úřad před uplynutím této lhůty o prodloužení termínu prokázání FZ do 31. 8. kalendářního roku.


V případě, že dopravce v zákonem stanoveném termínu FZ neprokáže, dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na změnu nebo zrušení koncese.


Dopravce prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami v níže uvedených částkách, dle počtu vozidel, jimiž provozuje dopravu pro cizí potřebu a která má nahlášená na dopravním úřadu.


Finanční způsobilost na první vozidlo činí 9.000 EUR, na každé další vozidlo 5.000 EUR.
Na rok 2015 je stanovena částka na 1 vozidlo ve výši 247 518 Kč a na každé další 137 510 Kč. 

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email