Obecné změny ve mzdách 2019


Minimální mzda

Od 1.1.2019 dochází ke zvýšení na 13 350 Kč z částky 12 200 Kč platné pro rok 2018. Stejná výše minimální mzdy platí také pro zaměstnance, kteří mají omezené pracovní uplatnění (poživatelé starobního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně a osoby zdravotně postižené).

Kromě minimální mzdy se navyšuje také mzda zaručená. Přehled všech stupňu je vidět na následující tabulce.

 

Skupina 2018 2019
1 12 200 / 73,20 Kč 13 350 / 79,80 Kč
2 13 500 / 80,80 Kč 14 740 / 88,10 Kč
3 14 900 / 89,20 Kč 16 280 / 97,30 Kč
4 16 400 / 98,50 Kč 17 970 / 107,40 Kč
5 18 100 / 108,80 Kč 19 850 / 118,60 Kč
6 20 000 / 120,10 Kč 21 900 / 130,90 Kč
7 22 100 / 132,60 Kč 24 180 / 144,50 Kč
8 24 400 / 146,40 Kč 26 700 / 159,60 Kč

 

Všeobecný vyměřovací základ

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě dvě důležité veličiny. Je to všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu a přepočítací koeficient za stejné období. Nařízením vlády č. 213/2018 Sb s účinností od 1.1.2019 jsou stanoveny následující údaje o průměrné mzdě a dalších z ní plynoucích sazeb. Ovlivní se výše důchodů přiznávaných od 1.1.2019, ale např. i hranice pro solidární zvýšení daně, strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění atd.

 

Údaj 2018 2019
Všeobecný vyměřovací základ  28 250 Kč 30 156 Kč
Přepočítavací koeficient 1,0612 1,0843
Průměrná mzda (základ x koeficient) 29 979 Kč 32 699 Kč
Rozhodný příjem pro solidární zvýšení daně u záloh - 4x násobek průměrné mzdy 119 916 Kč 130 796 Kč

Maximální vyměřovací základ - 48x násobek průměrné mzdy

(strop pro odvod soc.poj.)

1 438 992 Kč 1 569 552 Kč

Měsíční příjem zakládající účast na nemocenském pojištění

(1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů)

2 500 Kč  3 000 Kč

 

Pro úplnost ještě uvedeme dopad změny VVZ na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) při platbě minimálních záloh na důchodové resp. zdravotní pojištění. Jedná se o minimální zálohu na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) resp. minimální zálohu na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru).

Údaj 2018 2019
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2 189 Kč 2 388 Kč
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění 2 024 Kč 2 208 Kč


Redukční hranice

Od průměrné mzdy jsou odvozovány také denní redukční hranice pro účely nemocenského pojištění. Výše těchto redukčních hranic bude teprve vyhlášena Sdělením MPSV a předpokládáme, že ve stejné výši. Z těchto redukčních hranic se budou v roce 2019 vypočítávat dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), které budou vyplácet příslušné OSSZ. 1. redukční hranice (1.RH) odpovídá 1/30 průměrné mzdě, 2. redukční hranice 1,5 x násobku 1.RH a 3. redukční hranice 3 x násobku 1.RH.

 

  2018 2019
1. redukční hranice 1 000 Kč 1 090 Kč
2. redukční hranice 1 499 Kč 1 635 Kč
3. redukční hranice 2 998 Kč 3 270 Kč

 

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. Pro výpočet se použije denní redukční hranice pro nemocenské, která se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře nahoru.

  2018 2019
1. redukční hranice 175,00 Kč 190,75 Kč
2. redukční hranice 262,33 Kč 286,13 Kč
3. redukční hranice 524,65 Kč 572,25 Kč

 

Průměrná hrubá mzda za I. až III. čtvrtletí 2018

Český statistický úřad vyhlásil dne 4. 12. 2018 průměrnou mzdu za I. až III. 2018 ve výši 31 225 Kč (28 761 Kč byla předcházející částka). Z této částky se vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2018. K naplnění jedné osoby se ZP tzv. „náhradním plněním" je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 218 575 Kč bez DPH (31 225 x 7). Odvod do státního rozpočtu by za jednu celou nenaplněnou osobu se ZP činil 78 063 Kč (31 225 x 2,5).

 

Vyměřovací základ pro zdravotní pojistné hrazené státem

S účinností od 1.1.2019 se také zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osob, za které je plátcem pojistného stát, a to na částku 7 540 Kč za kalendářní měsíc (viz zákon č. 297/2017 Sb. novelizující zákon č. 592/1992 Sb.). Tato nová částka má vliv též na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod, je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců.

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email