Novela AML zákona transponující 5. AML směrnici


Pro naše klienty vyjímáme z povinné transpozice do 10.ledna 2020 tyto nejzásadnější změny:

 

Zesílená identifikace a kontrola klienta - § 9a AML zákona

 

V případě, že na základě hodnocení rizik podle § 21a AML zákona představuje klient, obchod nebo obchodní vztah vyšší riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, má povinná osoba nově uplatnit opatření zesílené identifikace a kontroly klienta. Takovými opatřeními jsou získání dalších dokumentů nebo informací o skutečném majiteli, zamýšlené povaze obchodního vztahu a zdroji finančních prostředků a zdroji majetku klienta a skutečného majitele, ověření získaných dokumentů nebo informací z více důvěryhodných zdrojů, pravidelné a zesílené sledování obchodního vztahu, získání souhlasu člena statutárního orgánu k uzavření obchodního vztahu nebo k jeho pokračování a jiná opatření s ohledem na povahu povinné osoby, její činnosti a vlastní hodnocení rizik.

 

Nesrovnalost údajů v evidenci skutečných majitelů - § 15a AML zákona

 

Návrh Novely AML zákona nově zavádí povinnost povinné osoby v případě, že má za to, že údaje v evidenci skutečných majitelů nejsou ve shodě se skutečným stavem, upozornit na tuto skutečnost klienta a vyzvat jej k vyjádření. V případě, že klient neodstraní, nebo nevyvrátí tuto nesrovnalost, má povinná osoba povinnost zpravidla do 30 dnů od upozornění oznámit nesrovnalost soudu příslušnému k řízení o nesrovnalosti dle Zákona o evidenci skutečných majitelů.

 

Informace o skutečných majitelích přístupné jakékoliv osobě z široké veřejnosti

 

Členské státy zajistí, aby informace o skutečných majitelích byly vždy k dispozici: a) příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám, a to bez omezení. b) povinným osobám v rámci hloubkové kontroly klienta v souladu s kapitolou II. c) jakékoli osobě z široké veřejnosti.

 

Doporučujeme klientům kontrolovat automatický průpis.

Poplatky za provedení Zápisu skutečného majitele se bude zvyšovat z Kč 1 000,-- na Kč 4,000,--

Jakékoliv změny je nutné uvádět do registru neprodleně. Pozor při prodeji obchodního podílu (převodu).

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email