Nezaměstnaní už si výhodně nepřivydělají. Ti nemocní budou kontrolováni


Neschopnost pracovat oznámit ihned, doložit do 8 dnů


Jako uchazeč o zaměstnání, kdy dočasně nejste schopni plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu anebo nejste schopni plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, jste povinni tyto důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce ČR. A to nejpozději v den, kdy vám bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Nebo v den uskutečnění vyšetření nebo ošetření. Nejpozději však do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení musíte doložit tyto důvody příslušným potvrzením krajské pobočce Úřadu práce.

Dohodu o provedení práce si už coby nezaměstnaní na povolený přivýdělek do 5500 Kč od 29. 7. 2017 sjednat nesmíte. Jestliže jste si ji ale do té doby stihli uzavřít, nebudete z odměny platit pojistné odvody ještě 3 měsíce. Pak ale musíte skončit nebo přejít do pracovního poměru či dohody o pracovní činnosti.

Pokud tyto povinnosti nesplníte, můžete být vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání, čímž ztratíte všechny výhody, např. nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo to, že za vás platí pojistné na zdravotní pojištění stát a doba v evidenci se vám počítá jako náhradní doba pro potřebnou dobu důchodového pojištění pro možnost získání starobního nebo invalidního důchodu. Tato opatření vstupují v účinnost a v praxi se začnou uplatňovat od 1. října 2017.

 

Ještě 3 měsíce lze užívat dosavadních výhod neplatit pojistné


Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání ve smyslu ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (ta od 1. 1. 2017 činí 11 000 Kč za měsíc), nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti a dosud, resp. až do 29. července 2017 též dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. (V případě výkonu více činností se výdělky sčítají.)

Váš měsíční výdělek, který máte jako zaměstnanec, co je současně uchazečem o zaměstnání, aniž pobíráte podporu v nezaměstnanosti, tak nesmí přesáhnout 5500 Kč měsíčně. Pokud vykonáváte činnost v tzv. nekolidujícím zaměstnání dle ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nekolidující zaměstnání je tak výhodné zejména v případě, že vám vůbec nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo vám uplynula podpůrčí doba pro její poskytování a již nárok na podporu nemáte. (Výkon práce v rámci nekolidujícího zaměstnání nesmí ovšem bránit uchazeči o zaměstnání v poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od úřadu práce.)

Avšak již od 29. července 2017 nebude možno vykonávat uvedené tzv. nekolidující zaměstnání na dohodu o provedení práce. O této smlouvě si můžete přečíst v článku Kdy a jakou podepsat smlouvu na letní brigádu? Tato možnost končí 28. 7. 2017. Nicméně pokud jako uchazeč o zaměstnání stihnete uzavřít dohodu o provedení práce do 28. července 2017, můžete na jejím základě vykonávat pracovní činnost a být vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání ještě 3 měsíce. Podle přechodného ustanovení novely (zákona č. 206/2017 Sb.), a to čl. II 1., výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, kterou jste jako uchazeč o zaměstnání uzavřeli v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (29. 7. 2017), nebrání po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy do 28. října 2017) vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Budou mít zaměstnavatelé vůbec zájem zaměstnávat nezaměstnané?
Dohoda o provedení práce je, resp. byla v praxi pro nekolidující zaměstnání logicky s ohledem na své výhody a flexibilitu pro oba její účastníky, jak vás, tak zaměstnavatele, nejužívanějším pracovněprávním vztahem. Nicméně nově budete muset jako uchazeči o zaměstnání přejít do, na straně jedné pro vás z hlediska pojistných odvodů a na straně druhé pro zaměstnavatele z hlediska celkových nákladů na pracovní sílu, mnohem méně výhodných forem zaměstnání. Pokud to ovšem zaměstnavatel vůbec umožní. Náklady na zaměstnance dosud pracujícího na dohodu o provedení práce vzrostou, takže možná vůbec poklesne zájem zaměstnavatelů zaměstnávat uchazeče o zaměstnání v nekolidujícím zaměstnání.

Důvodová zpráva k návrhu příslušného zákona k uvedené změně uvádí, že nekolidující zaměstnání by mělo být pouze prvním krokem uchazečů o zaměstnání v jejich trvalém uplatnění na trhu práce, nikoliv však řešením dlouhodobým nebo trvalým. Ze statistických údajů však vyplývá, že se počet uchazečů o zaměstnání vykonávajících nekolidující zaměstnání rok od roku zvyšuje, přičemž zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nejsou účastni nemocenského pojištění. Jedná se proto podle navrhovatelů zákona o výkon zaměstnání, které poskytuje zaměstnanci oslabenou ochranu.

Rovněž bylo zaznamenáno, že nekolidující zaměstnání na základě dohody o provedení práce je vykonáváno v cca 95 % případů a dlouhodobě, mnohdy i po dobu 3 a více let, z čehož lze dovodit, že tento způsob výkonu nekolidujícího zaměstnání nesměřuje k vytvoření podmínek, proto, aby se uchazeč o zaměstnání trvale uplatnil na trhu práce.
Nemocenské pojištění z dohody o provedení práce totiž vzniká až od příjmu 10 001 Kč za měsíc. Z odměny z dohody o provedení práce se pojistné odvody platí až od 10 001 Kč měsíčního výdělku. O tom jsme psali v článku Kdy má brigádník činný na dohodu nárok na nemocenskou. Z dohody o provedení práce budete tedy muset přejít na pracovní poměr, což vám asi zaměstnavatelé s ohledem na praktické komplikace a rigiditu tohoto pracovněprávního vztahu, jakož i na zvýšení nákladů na pracovní sílu, které by jim to přineslo, neumožní, takže nejspíš na druhou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to dohodu o pracovní činnosti, která je podrobena pojistným odvodům (stejně jako pracovní poměr) už od výdělku 2500 Kč měsíčně. Také od této výše příjmu jste nemocensky pojištěni.

Jak ukončit dosavadní zakázané nekolidující zaměstnání?
Není-li sjednán jiný způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce, je možné ho zrušit:

dohodou smluvních stran – zaměstnavatele a zaměstnance ke sjednanému dni,
výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Ještě existuje možnost okamžitého zrušení, ale to může být provedeno jen z kvalifikovaných důvodů a tato možnost musí být předem dohodnuta. Okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Zrušit dohodu o provedení práce je třeba písemně, jinak se k její výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email