Kontrolní hlášení = nový nástroj v boji s velkými podvody na DPH


S účinností od 1. ledna 2016 vznikne plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální daňové tvrzení, založené z velké části na údajích ze současné evidence pro účely DPH. Cílem zavedení kontrolního hlášení je efektivní využití údajů, které sice může Finanční správa získat již dnes, nikoliv však v reálném čase. A právě rychlost získání uvedených údajů a také předepsaná forma pro jejich podání budou klíčové pro analýzy, na jejichž základě bude možné rozkrýt složité podvody a předejít tak neoprávněnému vyplácení nadměrných odpočtů DPH. Zabezpečení dat zasílaných Finanční správě bude maximální.
Data vykázaná v kontrolním hlášení u dodavatele budou vzájemně „párována" s daty vykázanými v kontrolním hlášení u odběratele, a to s využitím sofistikovaných softwarů. Správce daně tak bude mít v aktuálním čase k dispozici přesné údaje o tom, kde v řetězci není přiznána daň nebo je nárokován nadměrný odpočet z fiktivních faktur.

Kontrolní hlášení se stane zásadním nástrojem v boji s velkými daňovými podvody. „Nebudeme už chodit s křížkem po funuse. Zasáhneme dřív, než se články podvodného řetězce stihnou spojit a čerpat nadměrné odpočty ze státní kasy", řekl Martin Janeček, generální ředitel Generálního finančního ředitelství.

Finanční správa odhaduje, že po zavedení kontrolního hlášení dojde ke zvýšení daňových příjmů zpočátku o přibližně 10 mld. korun ročně. V dalších letech by se tato částka mohla ještě zvýšit díky odstrašujícímu efektu na osoby stojící za podvody s DPH.

Kontrolní hlášení obsahuje pouze údaje nezbytně nutné pro správu daně, přičemž se v žádném případě nejedná o kompletní souhrn fakturačních údajů, z nichž by bylo možné vyčíst určité obchodní strategie či obchodní tajemství dotčených plátců, například marži nebo předmět obchodu. Z kontrolních hlášení bude možné zjistit pouze mezi kým a kdy proběhl obchod a celková cena fakturovaného plnění. Konkretizace předmětu plnění se uvádí jen u režimu přenesení daňové povinnosti, kde se ovšem vykazuje stejným (neurčitým) způsobem již nyní.

Vyhodnocení došlých dat bude prováděno centralizovaně za dodržení velmi přísných bezpečnostních opatření (stavebně oddělené prostory, omezený přístup pouze pro osoby s bezpečnostní prověrkou apod.). Pracovníci místně příslušných správců daně budou mít z kontrolních hlášení standardně k dispozici jen velmi omezené informace. Pokud však analytické centrum vyhodnotí údaje o transakcích jako rizikové, dostanou správci údaje z kontrolního hlášení konkrétního plátce v takovém rozsahu, aby s nimi mohli pracovat stejně, jako při současné daňové kontrole.

Počátečním obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016. Tedy první kontrolní hlášení budou podávána do 25. 2. 2016, respektive do 25. 4. 2016. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně, a to výhradně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Informace o tom, kdo a v jakých lhůtách je povinen podávat kontrolní hlášení, včetně vzoru formuláře a dalších informací, souvisejících například s neplněním zákonné povinnosti podat kontrolní hlášení, naleznete na webových stránkách finanční správy na www.financnisprava.cz, pod odkazem Kontrolní hlášení DPH.

Institut kontrolního hlášení byl přijat zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH"). Problematika kontrolního hlášení je upravena v § 101c až § 101i zákona o DPH. 

 Ing. Petra Petlachová, ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí Ministerstva financí

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email